ردیفنوع محصولسطح مقطع (mm²)حداکثر مقاومت هادی (Ω/km)کد استانداردجریان مجاز (A)تصویر 
1کابل قابل انعطاف
2x0.75
2653(607)12 آمپر بیشتر
2کابل قابل انعطاف
2x1
19.553(607)15 آمپر بیشتر
3کابل قابل انعطاف
2x1.5
13.353(607)18 آمپر بیشتر
4کابل قابل انعطاف
2x2.5
7.9853(607)26 آمپر بیشتر
5کابل قابل انعطاف
2x4
4.9553(607)34 آمپر بیشتر
6کابل قابل انعطاف
    بیشتر
7کابل قابل انعطاف 75/.×3
1×3
19(607)53  بیشتر
8کابل قابل انعطاف
2x6
3.353(607)43 آمپر بیشتر
9کابل قابل انعطاف
2x10
1.9153(607)59 آمپر بیشتر
10کابل قابل انعطاف 5/1×3
3x1.5
13.353(607)18 آمپر بیشتر
11کابل قابل انعطاف 5/2×3
3x2.5
7.9853(607)26 آمپر بیشتر
12کابل قابل انعطاف 75/.×3
3x0.75
2653(607)12 آمپر بیشتر
13کابل قابل انعطاف 4×3
3x4
4.9553(607)34 آمپر بیشتر
14کابل قابل انعطاف 6×3
3x6
3.353(607)43آمپر بیشتر
15کابل قابل انعطاف 10×3
3x10
1.9153(607)59آمپر بیشتر
16کابل قابل انعطاف
4x0.75
2653(607)12آمپر بیشتر
17کابل قابل انعطاف
4x1
19.553(607)15آمپر بیشتر
18کابل قابل انعطاف
4x1.5
13.353(607)18آمپر بیشتر
19کابل قابل انعطاف
4x2.5
7.9853(607)26آمپر بیشتر
20کابل قابل انعطاف
4x4
4.9553(607)34آمپر بیشتر
21کابل قابل انعطاف
4x6
3.353(607)43آمپر بیشتر
22کابل قابل انعطاف
4x10
1.9153(607)59آمپر بیشتر
23کابل قابل انعطاف
4x16
1.2153(607)79آمپر بیشتر
24کابل قابل انعطاف
5x0.75
2653(607)12آمپر بیشتر
25کابل قابل انعطاف
5x1
19.553(607)15آمپر بیشتر
26کابل قابل انعطاف
5x1.5
13.353(607)18آمپر بیشتر
27کابل قابل انعطاف
5x2.5
7.9853(607)26آمپر بیشتر
28کابل قابل انعطاف
5x4
4.9553(607)25.5آمپر بیشتر
29کابل قابل انعطاف 6×5
5x6
3.353(607)32 بیشتر
30کابل قابل انعطاف 10×5
5x10
1.9153(607)44 بیشتر