ردیفنوع محصولسطح مقطع (mm²)حداکثر مقاومت هادی (Ω/km)کد استانداردجریان مجاز (A)تصویر 
1سیم افشان (قابل انعطاف) 50/.×1
1×0.50
3906(607)5آمپر بیشتر
2سیم افشان (قابل انعطاف) 75/.×1
1×0.75
2606(607)10آمپر بیشتر
3سیم افشان (قابل انعطاف) 1×1
1×1
19.506(607)13آمپر بیشتر
4سیم افشان (قابل انعطاف)
1×1.5
13.302(607)16آمپر بیشتر
5سیم افشان (قابل انعطاف)
1×2.5
7.9802(607)21آمپر بیشتر
6سیم افشان (قابل انعطاف)
1×4
4.9502(607)28آمپر بیشتر
7سیم افشان (قابل انعطاف)
1×6
3.302(607)36آمپر بیشتر
8سیم افشان (قابل انعطاف)
1×10
1.9102(607)48آمپر بیشتر
9سیم افشان (قابل انعطاف)
1×16
1.2102(607)66آمپر بیشتر
10سیم افشان (قابل انعطاف)
1×25
0.7802(607)88آمپر بیشتر
11سیم افشان (قابل انعطاف)
1×35
0.55402(607)110آمپر بیشتر
12سیم افشان (قابل انعطاف) 50 ×1
1×50
0.38602(607)142آمپر بیشتر
13سیم افشان (قابل انعطاف)
1×70
0.27202(607)175آمپر بیشتر
14سیم افشان (قابل انعطاف)
1×95
0.20602(607)215آمپر بیشتر
15سیم افشان (قابل انعطاف)
1×120
0.16102(607)260آمپر بیشتر
16سیم افشان (قابل انعطاف) 50 1×1
1×150
0.12902(607)370آمپر بیشتر
17سیم افشان (قابل انعطاف) 185×1
1×185
0.10602(607)428آمپر بیشتر
18سیم افشان (قابل انعطاف) 240×1
1×240
0.0802(607)500آمپر بیشتر