ردیفنوع محصولسطح مقطع (mm²)حداکثر مقاومت هادی (Ω/km)کد استانداردجریان مجاز (A)تصویر 
1کابل قابل انعطاف
    بیشتر
2کابل قابل انعطاف 75/.×3
1×3
19(607)53  بیشتر
3کابل تخت قابل انعطاف(کیسه ای)
2x0.5
3952(607)10 بیشتر
4کابل تخت قابل انعطاف(کیسه ای)
2x0.75
2652(607)12 آمپر بیشتر
5کابل قابل انعطاف
2x0.75
2653(607)12 آمپر بیشتر
6کابل قابل انعطاف
2x1
19.553(607)15 آمپر بیشتر
7کابل قابل انعطاف
2x1.5
13.353(607)18 آمپر بیشتر
8کابل قابل انعطاف
2x10
1.9153(607)59 آمپر بیشتر
9کابل قابل انعطاف
2x2.5
7.9853(607)26 آمپر بیشتر
10کابل قابل انعطاف
2x4
4.9553(607)34 آمپر بیشتر
11کابل قابل انعطاف
2x6
3.353(607)43 آمپر بیشتر
12کابل قابل انعطاف 75/.×3
3x0.75
2653(607)12 آمپر بیشتر
13کابل قابل انعطاف 5/1×3
3x1.5
13.353(607)18 آمپر بیشتر
14کابل قابل انعطاف 10×3
3x10
1.9153(607)59آمپر بیشتر
15کابل قابل انعطاف 5/2×3
3x2.5
7.9853(607)26 آمپر بیشتر
16کابل قابل انعطاف 4×3
3x4
4.9553(607)34 آمپر بیشتر
17کابل قابل انعطاف 6×3
3x6
3.353(607)43آمپر بیشتر
18کابل قابل انعطاف
4x0.75
2653(607)12آمپر بیشتر
19کابل قابل انعطاف
4x1
19.553(607)15آمپر بیشتر
20کابل قابل انعطاف
4x1.5
13.353(607)18آمپر بیشتر
21کابل قابل انعطاف
4x10
1.9153(607)59آمپر بیشتر
22کابل قابل انعطاف
4x16
1.2153(607)79آمپر بیشتر
23کابل قابل انعطاف
4x2.5
7.9853(607)26آمپر بیشتر
24کابل قابل انعطاف
4x4
4.9553(607)34آمپر بیشتر
25کابل قابل انعطاف
4x6
3.353(607)43آمپر بیشتر
26کابل قابل انعطاف
5x0.75
2653(607)12آمپر بیشتر
27کابل قابل انعطاف
5x1
19.553(607)15آمپر بیشتر
28کابل قابل انعطاف
5x1.5
13.353(607)18آمپر بیشتر
29کابل قابل انعطاف 10×5
5x10
1.9153(607)44 بیشتر
30کابل قابل انعطاف
5x2.5
7.9853(607)26آمپر بیشتر
31کابل قابل انعطاف
5x4
4.9553(607)25.5آمپر بیشتر
32کابل قابل انعطاف 6×5
5x6
3.353(607)32 بیشتر